Политика за защита на личните данни

Ⅰ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25.05.2018г. влезе в сила нов регламент – (ЕС) 2016/679 – за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейският съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави, членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

С настоящият документ, ръководството на „МАК КЛИЙНИНГ – 92“ ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни, Ви информира относно прилаганата политика на Дружеството, във връзка с всички функции по събиране, обработване и съхранение на лични данни на клиенти, външни доставчици, партньори, служители и трети заинтересовани страни, които работят с или за „МАК КЛИЙНИНГ – 92“ ЕООД.

ⅠⅠ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. НАИМЕНОВАНИЕ: „МАК КЛИЙНИНГ – 92“ ЕООД
2. ЕИК: 205352826
3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: Ямбол 8600, ул. „Търговска“ 57
4. Телефони: 0899257467 – управител, 0896754253 – офис-мениджър
5. e-mail: mak_2008@abv.bg ; firma.mak2008@gmail.com

ⅠⅠⅠ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Комисия за защита на личните данни
2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2
3. Телефон: 02/ 915 3 518
4.e-mail: kzld@government.bg ; kzld@cpdp.bg
5. website: www.cpdp.bg

ⅠⅤ. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.1 (1) В качеството си на Работодател, „МАК КЛИЙНИНГ – 92“ ЕООД, събира, обработва и съхранява лични данни на работници и служители в Дружеството, както и на кандидати за работа в Дружеството.
(2) Категории лични данни:
2.1. Идентификация:

  • Име, презиме, фамилия ; ЕГН (дата на раждане)
  • Постоянен и / или настоящ адрес и телефон
  • Данни по лична карта и банкова сметка (при трудово правни отношения)

2.2. Образование и професионална квалификация:

  • Образование и трудов стаж
  • Професионална и лична квалификация, придобити умения

2.3. Здравни данни:

  • Здравословно състояние и ТЕЛК решения
  • Медицински свидетелства, болнични листове и всяка прилежаща към тях документация

2.4. Свидетелство за съдимост (ако е необходимо), както и всякакви други данни, чието обработване е необходимо, за изпълнение на правата и задълженията на Дружеството, като Работодател.

Чл.2 В качеството си на Доставчик на услуги по почистване, „МАК КЛИЙНИНГ – 92“ ЕООД, събира и съхранява лични данни на физически лица, които са Клиенти на Дружеството и са необходими за изпълняване на услугата и включват:
2.1. Име и фамилия
2.2. Телефонен номер
2.3. Адрес

Чл.3 МАК КЛИЙНИНГ – 92“ ЕООД, съхранява и обработва данни на физически лица, в качеството им на Доставчици на услуги към Дружеството, необходими за сключване и предоставяне на услуги на Дружеството от външни доставчици.

Чл.4 Дружеството обработва чувствителни данни, само доколкото е необходимо за изпълнение на специфичните му права и задължения за изпълнение в областта на трудовото и осигурително законодателство.

Чл.5 (1) Спазването на законодателството за защита на личните данни е отговорност на всички служители на Администратора, които обработват лични данни.
(2) Ръководството на „МАК КЛИЙНИНГ – 92“ ЕООД определя специфичните изисквания за обучение и осведомяване на своите служители, свързани с оперирането и съхранението на лични данни.

Ⅴ. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.6 Целите на обработване на личните данни са:
(1) Управление на човешки ресурси, изплащане на трудови възнаграждения и свързаните с това задължения за плащане на социални и здравни осигуровки на служителите, данъци, както и на други права и задължения на Дружеството, в качеството му на Работодател.
(2) Администриране на отношенията с клиенти на дружеството и предоставяне на услуги и изпълнение на договорни отношения.
(3) Сключване и изпълнение на договори с доставчици, за предоставяне услуги на Дружеството.

Чл.7 Личните данни се обработват добросъвестно и законосъобразно, при спазване на следните принципи:
(1) Личните данни се събират за конкретни, точно определени от закона причини
(2) Личните данни съответстват на целите, за които се събират

ⅤI. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.8 Данните, събрани за изпълнение на договорни отношения за предоставяне на услуга се съхраняват на хартиен и/или електронен носител в продължение на 5 години, след прекратяване на договорните отношения, независимо дали поради изтичане на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от 5-годишният давностен период за възможните претенции от договора.

Чл.9 „МАК КЛИЙНИНГ – 92“ ЕООД, обработва лични данни на основание на следните законови разпоредби:
(1) Изпълнение на задължения, във връзка с предоставяне на услуги, предвидени в Закона за защита на потребителите.
(2) Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите.
(3) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни, във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни.
(4) Задължения, предвидени в Закона за Счетоводството и други нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство.
(5) Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари.
(6) Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно приложимите към производството нормативни актове.

ⅤII. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Чл.10 Ние обработваме лични данни на работници, служители, клиенти и външни доставчици, само след информирано, изрично, недвусмислено и доброволно съгласие.

Чл.11 Всеки субект на данни, има право да:
(1) Получи достъп до личните си данни, които се обработват или съхраняват в Дружеството, както и да поиска копие от тях.
(2) Да поиска от Администратора ограничаване на обработването на лични данни.

ⅤⅠⅠⅠ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ

Чл.12 Нашите основни дейности не се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или обработване на специална категория данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения, с оглед на това нямаме задължение за назначаване на Длъжностно лице по защита на данните.

Чл.13 Дружеството е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, с които оперира.